Inleiding voorzitter

Welkom aan u allen, hier gekomen om te luisteren en om mee te praten.
Gisteren op de startzondag, zijn we begonnen met het nieuwe Jaarthema Stad. Met een viering rond het thema en daarna hebben we in het hofje, midden in onze stad, met wel 250 mensen koffie gedronken, taart gegeten en de kinderen konden broodjes bakken bij een vuurtje. Het voelde goed om met zoveel mensen van onze wijk bij elkaar te zijn.

Wij zijn een gemeente van Christus, maar dat zijn we niet op een willekeurige plaats, dat zijn wij hier, in het hart van de stad waarin wij wonen. En om te onderstrepen dat wij kerk zijn in onze stad en ook kerk willen zijn voor onze stad lees ik u eerst de ode aan Middelburg van onze stadsdichter Karel Leeftink en vervolgens vers 1 en 3 van het lied ‘ik weet van een stad die zal komen’, waarbij we stil kunnen staan bij het beeld van de stad die eens zal komen.

Heeft u ook het logo van het nieuwe jaarthema goed bekeken? Lutske Strating heeft dit ontworpen. U ziet de M, de stervorm van de oude stad van Middelburg, onderaan het kanaal en de spoorlijn die de stad verdelen. In het centrum is de duif, het beeld van de kerk. En met een vleugel geeft de duif het bindend element van de kerk weer.

Wat kunt u verwachten vanavond?
Ik zal hier zo eerst de aanwezige kerkenraadsleden aan u voorstellen. Vervolgens u informeren over een aantal zaken waar de kerkenraad zich mee bezig houdt.
Om 20.10u eindigen we hier en kunt u nog een keer koffie of thee drinken in de wandelkerk. Vervolgens gaan we verder in het hofje en kunt u daar 2 onderwerpen uit drie kiezen. Namelijk pastoraat (in de ruimte na de keuken), eredienst (in de centrale hal), en jeugd en jongeren (in de jeugdkerkruimte achterin). De eerste ronde duurt tot 21.10u, daarna kunt u een tweede onderwerp kiezen. In de gespreksrondes begint de taakgroep met een korte presentatie van waar zij nu staan en waar ze mee bezig zijn en daarover kunt u met elkaar in gesprek. Om 22u sluit de groep de avond af en is er nog gelegenheid om wat te drinken.

Gisteren hebben meerdere mensen mij aangesproken over de werkvormen op deze avond. Moeten we nou weer op flappen schrijven wat we willen? Dat hebben we toch al zo vaak gedaan? Misschien bent u ook met dit gevoel hier heen gekomen. Dat begrijp ik. En dat hoeft ook niet opnieuw. Wat wel anders is, is dat we nu voor het eerst nadenken waar we staan en waar we naartoe bewegen nu we de nieuwe kerkgemeente zijn. Het is geen toekomst muziek meer, maar het geluid van vandaag. Nog niet eerder was u in de gelegenheid om te zeggen wat u er van vindt, terwijl u ook echte ervaringen heeft opgedaan. Het is echt goed dat u er bent. En maak er gebruik van. Deel uw ervaringen met ons, zodat we als kerkenraad zo goed mogelijk weten wat er leeft in de gemeente en daar bij besluiten rekening mee kunnen houden.

De kerkenraad
In januari zijn we als kerkenraad van de nieuwe kerkgemeente van start gegaan met alle ambtsdragers van de voormalige wijken. Voor de zomer is er een moment van aftreden geweest. Nu bestaat de grote kerkenraad (alle ambtsdragers) uit 48 personen en de kleine kerkenraad uit 16 personen (moderamen, predikanten, een ambtsdrager uit elke taakgroep).
We hebben als kerkenraad het signaal gekregen dat het zo jammer is dat niet alle ambtsdragers voor iedereen bekend zijn. Daarom werken we aan een fotogalerij van iedereen met daarbij een korte tekst over wat ons bezield in ons ambt. Als voorschot daarop lijkt het me goed om de aanwezige kerkenraadsleden aan u voor te stellen. Ik zou hen dan ook willen vragen te gaan staan. Ik zal u de naam en het ambt noemen.

Waar staan we nu?
Ik zal u iets vertellen waar we als kerkenraad nu staan. De tijd is redelijk beperkt. Ik wil u daarom ook nog wijzen op het stuk dat scriba Janneke Goudswaard heeft geschreven in het kerkblad van mei 2017 en dat u ook altijd nog bij haar op kunt vragen, waarin een uitgebreide beschrijving is gegeven van het werk tot op dat moment.
Eerst iets over het zicht op de situatie in september 2018. In de besluiten van november 2016 staat dat we per 1 september als Nieuwe Kerkgemeente samenkomen in 1 viering in de Nieuwe Kerk, tenzij dit praktisch niet haalbaar of wenselijk is. De gemeente van de nieuwe kerkgemeente is trouw en loyaal. De bezoekersaantallen die steeds worden bijgehouden laten, gelukkig, geen dramatische val zien sinds ons samengaan. Dat betekent ook dat, zoals moderamen heeft geconcludeerd, de verwachting is dat de gemeenteleden van de nieuwe kerkgemeente in september 2018 niet in één zondagmorgenviering in één gebouw passen. Dat is die praktische kant. Daarnaast krijgen we regelmatig signalen dat de bezoekers van de nieuwe kerk nu ook massaliteit ervaren. Mensen voelen zich verloren of ervaren weinig samenhang. Die signalen laten ons nadenken over de wenselijkheid.

Het is een bijzonder vraagstuk. De kerkenraad is blij met de bezoekersaantallen, dat allereerst. En wat dat betekent voor de zondagse erediensten in september 2018, met dat vraagstuk, dat die vaststelling met zich meebrengt, is de kerkenraad aan het werk. De informatie die de we verzamelden en verzamelen op allerlei momenten, in gesprekken, bijeenkomsten enzovoort speelt hierbij een belangrijke rol. De informatie van vanavond, daarmee werkt de kerkenraad hieraan verder op een kerkenraadsdag over anderhalve week. Wij voelen ons verantwoordelijk en willen u dan ook in het begin van 2018 informeren over de situatie per september 2018. Nog even naar de besluiten van november 2016. Deze geven duidelijk ruimte op moment dat het praktisch niet haalbaar of wenselijk is om per 1 september in één viering in de nieuwe kerk bij elkaar te komen. Maar, en dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken, zijn ook strikt dat het besluit dat onze wijk op termijn als één gemeente in zondagsvieringen in één gebouw bij elkaar komt, niet ter discussie staat.

Buiten de plek waar we samenkomen is ook de invulling van de vieringen een onderwerp waarin ontwikkeling noodzakelijk is. In januari zijn we bewust gestart met één orde van dienst, gebaseerd op de gewoonten van de verschillende wijken. Nu we daar ervaring mee hebben opgedaan, uw signalen daarover hebben ontvangen, vanavond nog met elkaar over kunnen spreken, gaan we bepalen wat dat betekent voor onze wijk. Niet eenvoudig, omdat de signalen nogal uiteen lopen, wat de een rommelig vindt, vindt de ander stijf. De een wil meer variatie, de ander vraagt zich af wanneer die eenduidige liturgie nou komt. Maar we voelen ook dat het moment om keuzes te maken zich aandringt.

Er zijn regelmatig vragen over beamergebruik in deze kerk. Daar wil ik kort wat over zeggen. De inrichtingscommissie met mensen uit de hele Nieuwe Kerkgemeente heeft zich over de technische mogelijkheden gebogen. Daar is nu een beeld van. Wat volgt is het formuleren van de visie van de kerkenraad over beamergebruik in de Nieuwe Kerkgemeente. Een eventuele proef en besluiten volgen daarna. Ik erken onmiddellijk dat de kerkelijke processen lang duren, zeker wanneer je ergens op wacht . Ik vraag uw begrip ervoor dat we zorgvuldigheid belangrijk vinden nu we nog kort samen gemeente vormen en verschillend over de dingen denken.

De indeling van het pastoraat, op welke manier, met welke indeling, in welke vorm en door wie het pastoraat in de nabije toekomst, met nog drie predikanten (straks na emeritaat van ds. Nauta en ds. Bakker), moet worden vormgegeven is ook een onderwerp waar met name de taakgroep pastoraat en in het verlengde daarvan de kerkenraad met elkaar over nadenkt en keuzes in maakt. Als u dadelijk aansluit bij de taakgroep pastoraat kunt u ook verder hierover met hen meedenken.

Eventueel ruimte voor vragen.
We hadden u in de weekbrief gevraagd om uw vragen vooraf toe te sturen, zodat het mogelijk was de informatie aan te passen aan de vragen die er leven. Helaas heeft dit alleen op 3 september op de weekbrief gestaan. Mocht u naar aanleiding van mijn verhaal of straks naar aanleiding van de gespreksrondes nog vragen hebben. Stuurt u deze dan naar de scriba. We kunnen u dan rechtstreeks beantwoorden, of nog de vragen beantwoorden via een artikel in het kerkblad.

Dank u wel voor uw aandacht nu. Ik nodig u uit voor koffie/thee in de wandelkerk en om echt op tijd naar het Hofje te gaan. Om half negen starten daar de gespreksrondes. In de grote ruimte voor eredienst, de jeugdruimte voor jeugd en jongeren en de ruimte na de keuken voor pastoraat.

Ivette van der Sluijs,
voorzitter