8 december 2019: Micha 4:5, doopdienst, Advent 2

Micha 4: 1-8; Jakobus 3: 13- 18,
Maar wij zullen wandelen in de naam van de HEER, onze God,  vrede van binnenuit
8 december 2019, Nieuwe Kerk, advent 2, dopen

 

Maar wij zullen wandelen in de naam van de HEER, onze God..

Micha 4: 5 NB

 

 

Gemeente,

 

I.

Vanmorgen het visioen van Micha: over de vrede die van Jeruzalem uitgaat. Het appelleert aan het verlangen naar vrede en harmonie dat in ieder mens leeft. Al is Jeruzalem ook een twistappel.

 

De heilige plaatsen van de verschillende godsdiensten bevinden er zich op nog geen steenworp afstand van elkaar. De Klaagmuur, restant van de oude tempel. Maar vlak daarboven bevinden zich sinds 1300 jaar de islamitische heiligdommen. In de voorstelling van de islam zal Allah het laatste gericht houden, niet in Mekka, maar in Jeruzalem, bij de koepel van de rots. Terwijl het Joodse volk gelooft dat de Messias zal verschijnen bij de oude tempel. Geen plek die met zoveel emoties beladen is. En rondom Jeruzalem ligt ook nog eens het hele Midden Oosten. Daar gaat nog geen vredesvisioen in vervulling….!

 

Toch blijft dat visioen van Micha tot de verbeelding spreken…..! Bij het gebouw van de Verenigde Naties is het zelfs uitgebeeld. Je ziet iemand die met een enorme hamer een zwaard bewerkt. Aan de onderkant zie je een ploegijzer ontstaan. En ingebeiteld de woorden: Wij zullen onze zwaarden bewerken tot ploegijzers. (Micha 4: 3) Daar spreekt een diep verlangen uit naar vrede en harmonie.

Ik denk aan jullie die een kindje ten doop houden. Je wilt het diepste wat er is, meegeven: het geloof. Zodat jullie kind daarmee weerbaar, maar ook hoopvol in het leven zal staan.

Het slechtste wat we in de christelijke kerk kunnen doen is het visioen opgeven! Het visioen betekent dat je iets in je hart meedraagt dat je boven jezelf uittilt. Het spreekwoord luidt: waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk (Spreuken 29: 18, Willibrordvertaling). Juist in een onvolmaakte wereld hebben we het visioen wel heel hard nodig.

 

II.

Micha is profeet in de tijd dat het Assyrische rijk zich steeds meer uitbreidt. De kleine staatjes in de regio worden door deze supermacht overvleugeld en overgenomen. In 732 valt Damascus: Syrië Tien jaar later valt Samaria: Noord- Israël. En het staat het nog maar te bezien hoe het met Jeruzalem zal aflopen.

Micha wijst bovendien op het enorme verschil tussen rijk en arm. ‘Kijk eens naar de muren en de gebouwen van Jeruzalem’ Om dat alles tot stand te brengen zijn de boeren op het Judese platteland wel uitgebuit. Op een mensenleven werd niet gekeken. ‘Ze bouwen Sion op bloed.’ (3: 9)

Tegen die achtergrond profeteert Micha de ondergang van de stad.

          Daarom zal vanwege u
          Sion worden omgeploegd als een akker,-
         zal Jeruzalem een en al puinhoop worden
         en de tempelberg tot een overwoekerde heuvel. (3: 12)

Zo radicaal had nog geen profeet gesproken!

Maar dan… Vlak na deze oordeelsaankondiging een visioen vol vrede…..

Geschieden zal het in het latere der dagen, zegt Micha. ‘Duurt dat dan nog lang, Micha?’ ‘Ik weet het niet’, zou Micha gezegd hebben. Maar alleen met die gedachte van ondergang en van oordeel kan ik niet leven. Er blijven nog beloften van God voor zijn volk. En die blijf ik meedragen in mijn hart.’

 

III.

Kijken we een moment mee met Micha.

1.

          Geschieden zal het
         in het latere der dagen
         dat de berg met het huis van de HEER
         …..
         boven de heuvels verheven zal zijn.  (4:1)

In werkelijkheid is de berg met de tempel niet de hoogste top van de omgeving. Dat weet iedereen die in Jeruzalem geweest is. Maar u begrijpt de bedoeling. Op de berg met het huis van de HEER raken hemel en aarde elkaar.  …. Hemel en aarde verenigd tezaam. Maar dan moet er nog wel heel wat veranderen in Jeruzalem…..

 

2.

Micha ziet de de volkeren naar Jeruzalem optrekken. Niet om de stad in te nemen, zoals de Assyrische legers. Hij ziet de volken komen als pelgrims:

          En gaan zullen vele volkeren en zeggen:
          gaat mee, en laten wij opklimmen
          naar de berg van de HEER
          naar het huis van Jakobs God
          opdat hij ons zal onderrichten in zijn wegen
          en wij zullen gaan over zijn paden. (4:2)

Blijkbaar valt er in Jeruzalem iets te beleven wat je elders niet meemaakt. Ook in het Nieuwe Testament is dat zo. Christus, die met gezag optreedt – ten opzichte van tollenaars, zondaars, zieken, Schriftgeleerden – er valt om Hem heen iets te beleven. ‘Daar moet ik bij wezen’, denken mensen. Iets dergelijks ziet Micha ook:

         Ja, van Sion moge onderricht uitgaan,
         spreken van de HEER uit Jeruzalem. (4: 2)

U merkt, Micha heeft het niet over heilige plaatsen. Hij heeft het niet over historische rechten. Hij ziet Jeruzalem als een geestelijk krachtcentrum.

 

3.

Rechtspreken zal hij tussen vele volken (4: 3)

Gods als scheidsrechter voor veel volken. Daar zit in ieder geval het universele in. De hele wereld is in beeld. Dat is niet je terugtrekken op het eigene, het eigen volk, de eigen cultuur, zoals populisten voorstaan. Alzo lief heeft God de wereld gehad. …… (Johannes 3: 16)

Wist u trouwens dat deze profetie ooit in de Knesset, het Israëlische parlement gelezen is. In 1977, toen de Egyptische president Anwar Sadat voor zijn historische vredesmissie naar Jeruzalem reisde. Hij dwong door dat gebaar groot respect af. Egypte was vijand en toch kwam hij. Op dat moment ging visioen even in vervulling!….

Waar Micha de nadruk op legt is op vrede die van binnenuit komt. De volkeren zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Wat is het geheim daarvan dan? Het onderricht, Tora staat er letterlijk, Gods aanwijzingen.

          Ja, van Sion moge onderricht uitgaan,
         spreken van de HEER uit Jeruzalem. (4: 2)

De dingen gebeuren maar niet vanzelf. Ze moeten groeien van binnenuit. Daarom is het zo belangrijk wat we in ons hart meedragen. En straks onze kinderen…. Wat dragen de financiële en politieke leiders in hun hart?  Hopelijk toch meer dan het verlangen naar dollars…….

 

4.

En stel je nu eens voor dat die volkeren nog helemaal niet voor een bedevaart naar Jeruzalem komen, zegt Micha tenslotte. Het was tenslotte in een tijd vol politieke dreiging. Maar stel nu dat die volkeren niet als pelgrims komen. Stel je nu voor dat er dreiging blijft. …… Dat hoeft ons er toch niet van te weerhouden om zelf met de Here God te leven.

         Want alle volken mogen wandelen, ieder in de naam van zijn god,
         maar wij zullen wandelen in de naar van de HEER, onze God. (4: 5)

Letterlijk staat er: maar wij zullen gaan. Gaan dat is ook praktisch. Dat is wat je zelf uitdraagt. Want anderen doen, heb je niet in de hand, maar wel wat je zelf uitdraagt…..!

 

IV.

Gemeente, zo hebben we een moment meegekeken met Micha. Ik probeer nog nadrukkelijker mezelf er in te betrekken.

1.

We hebben gehoord dat Micha over Jeruzalem spreekt. Maar het gaat niet zozeer om historische rechten of om heilige plaatsen of over een Jeruzalem-politiek. Veelmeer om een beweging die van Jeruzalem uitgaat. Niet heilige plaatsen zijn het belangrijkste in het geloof. Maar wat er te beleven valt. Wat er van uitgaat. Of de hemel aan de aarde kan raken. ….

2.

Micha spreekt over Jeruzalem als centrum voor wereldvrede. Wij kennen in onze dagen ook allerlei centra in de wereld van waaruit bestuurd wordt. Maar gaat daar om de wereldvrede? Naar de bedoeling ongetwijfeld. Maar al te vaak draait het toch ook om de belangen van de volkeren die het er voor het zeggen hebben……..

De bijbel kent symbolisch twee wereldcentra. Het eerste Babel met een toren die in het hemel reikte. Symbool voor menselijke macht en hoogmoed. Daartegenover Jeruzalem van waaruit Gods Tora, Gods onderricht uitgaat.

Maar de kerkvader Augustinus zei al: waar Babel voor staat en waar Jeruzalem voor staat, loopt in onze aardse bedeling vaak dwars door elkaar heen. En de vraag is altijd: is het meer van Babel of is het meer van Jeruzalem? Dat is ook altijd het spannende. Ik denk dat we zo ook naar het huidige Jeruzalem moeten kijken….. Die wisselende belichting, dat hoort ook bij Micha!

3.

We hebben het over vrede. Is vrede iets algemeen menselijks? In een bepaald opzicht toch zeker. Het heeft met normen en waarden te maken. Dat je niet steelt. Dat je respect hebt voor een ander. Dat je eerlijk bent. Daar spreekt de bijbel ook over. Dat hebben we in onze wereld hard nodig.

Er daarin ook nog een dieper niveau: het psychologische. Heb je als mens wat mee te geven of stel je vooral eisen aan je omgeving? Misschien heb je wel een sterk gevoel oog voor het onrecht in de samenleving. In ieder geval:  wat een zegen dat als we het goede om ons heen kunnen verspreiden!

En dan nog dieper, het niveau van het hart. Maar wij zullen wandelen in de naam van de HEER, zegt Micha. Doordat we visioenen van de bijbel met ons meedragen. En met God leven. De profeet spreekt over zwaarden die omgesmeed  worden tot ploegscharen. Maar zijn we dat uiteindelijk niet zelf? Wij moeten worden omgesmeed, omgevormd tot mensen van God. En omgevormd in Christus. Hij kwam toch midden in onze wereld staan. En zocht hij niet het contact zocht de ander? Zelfs die ander, die er eigenlijk buiten viel?  En op een of andere manier wist hij het beste bij hen naar boven te halen.

Iemand van jullie schreef in de doopbrief aan jullie kind over situaties waarin mensen vervelend zijn of doen: ‘Hierbij helpt bij mij mijn geloof. Het helpt me dingen in perspectief te zien wat milder te reageren. Ook om niet boos te blijven en te vergeven waar nodig, hoe moeilijk ook.’

Maar wij zullen wandelen in de naam van de HEER. Die naam is: Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Je staat er niet alleen voor. Leef ook niet voor jezelf alleen.

AMEN.

 

 

 

 

 

ORDE VAN DIENST

Welkom

Aansteken tweede adventskaars + gedicht

*Stilte, Bemoediging, drempelgebed                         * Psalm 80: 1, 7, 8

Smeekgebed                                                              Lied 301k

Gebed om de heilige Geest

Adventsproject                                                          Projectlied, 2

Schriftlezing   Micha 4: 1-8                                      Lied 447: 1, 2

Jacobus 3: 13-18                                Lied 447: 3

Uitleg en verkondiging                                              Magnificat (cantorij)

Presentatie, Dooponderricht, Doopgebed

Belijdenis en Gelofte                                                 Lied 778: 1, 2

Doop , Uitreiken doopkaars

*Vraag aan de gemeente                                           *Lied 778: 3, 4, 5

*Gedachtenis van twee overledenen

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven                                          Lied 710 (opwekking), 1cantorij, 1 allen, 2 allen

*Zegen