Actie Kerkbalans 15-19 januari

De Actie Kerkbalans loopt dit jaar van 15 t/m 29 januari. Eén dezer dagen kunt u dus de uitnodiging verwachten
om mee te doen.

Met de Actie Kerkbalans wordt het grootste deel van het werk van de kerk bekostigd. Predikantsplaatsen, pastoraat, activiteiten, beheer en administratie en de kosten die rondom het kerkgebouw worden gemaakt. Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage. Ieders persoonlijke situatie is anders. We hopen dat u allen naar vermogen geeft. Meer informatie: www.nieuwekerkgemeente.nl/kerkbalans

Wie vorig jaar digitaal betaalde krijgt een folder en een brief, dus geen toezeggingsformulier. We hopen dat u ook weer digitaal wilt betalen. Als u zich in het verleden heeft aangemeld om via e-mail benaderd te worden, dan ontvangt u (naast de brief) ook een mail met de link naar het digitale toezeggingsformulier.

 

Afgelopen week is er door inpakkers en bezorgers heel veel tijd en energie gestoken in de Actie Kerkbalans die
dit weekend van start gaat. Ongetwijfeld kunnen er in het vullen van de enveloppen fouten zijn gemaakt. Onze excuses daarvoor. Het blijft natuurlijk mensenwerk.

 

Week van gebed 16-23 januari

Op 16 januari begint de Week van gebed voor eenheid, een week waarin christenen over de hele wereld gezamenlijk bidden voor eenheid, voor de wijk en de wereld. Op petrus.protestantsekerk.nl vind je deze week elke dag een gebed uit een ander land, geschreven door voorgangers en predikanten uit verschillende werelddelen.
Meer informatie: https://www.eo.nl/programmas/week-van-het-gebed/over

 

Aan de vooravond van de Week van gebed bidden we als Nederlandse christenen een gezamenlijk gebed van verootmoediging voor God en voor elkaar.

‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen, 
Maar onze blik naar boven is vertroebeld. 
‘Laat uw koninkrijk komen’, zo wensen we vurig,
Maar we vinden het moeilijk om uw wil te doen.
‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’, niet meer en niet minder,
Maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben.

‘Red ons van het kwaad’,
Dat is ons diepste verlangen. 
Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste?
Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie
Dan dat ik vreugde vind in de waarheid?

Help ons dan om te bidden:
‘Vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’.
Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden.
Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch.
Vergeef ons, wanneer we muren optrekken
Totdat niets ons meer kan raken,
En we zelf geen kant meer op kunnen.

Heer, U kent ons en doorgrondt ons.
Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien,
Oog in oog, volledig kennend, volledig gekend.
Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden, 
Geen dreunende tweets en schallende one-liners,
maar de taal van de liefde.
Leer ons die taal spreken en verstaan,
Geduldig, verdraagzaam en volhardend,
Totdat hoop en vreugde overwinnen.

‘Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid, amen’

Stadspastoraat – Gedachtenis aartsbisschop Desmond Tutu

Stadspastoraat staat stil bij het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu. Hij was wereldwijd geliefd en werd gewaardeerd omdat hij symbool stond voor de idealen van de kerk.

In 1998 is Desmond Tutu in de Nieuwe Kerk in Middelburg onderscheiden met de Roosevelt ‘Freedom of Worship’ (vrijheid van godsdienst) Award. De dag na de uitreiking ging hij voor in een oecumenische kerkdienst in dezelfde kerk.

Op vrijdag 31 december stellen we de Nieuwe Kerk in Middelburg tussen 10.30 en 12.30 uur open voor iedereen die een kaars wil aansteken ter nagedachtenis aan de aartsbisschop.

Vrijdagmiddag om 13.00 uur wordt een gedachtenis gehouden. Aan de vooravond van het afscheid van Desmond Tutu op 1 januari 2022 in Kaapstad gedenken wij in Middelburg zijn leven en werken. We doen dit op de dag en het tijdstip dat wekelijks in de Nieuwe Kerk het ‘Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de wereld’ gebeden wordt. Een initiatief dat Tutu een warm hart toedroeg. Hij droeg dikwijls het symbool van dit Coventrygebed, het ‘Cross of Nails’, aan een ketting. Dit symbool is ook zichtbaar aanwezig in de Nieuwe Kerk. Aan de voet van dit ‘Nagelkruis’ komen wij nu ook samen om Desmond Tutu te gedenken. Aan deze gedachtenis wordt meegewerkt door Ton Brandenbarg, vice-voorzitter van de Four Freedoms Awards, Mgr.Dirk van Leeuwen, voormalig archdeacon van de Anglicaanse Kerk in NoordWest Europa, het Stadspastoraat en de Werkgroep Coventrygebed van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg (ds.Neeltje van Doorn, ds.Chris Kors, Johan de Koning, Alice Gideonse, Riet Plantefeber). Muzikale medewerking wordt verleend door Christian Blaha op vleugel en een vocaal ensemble bestaande uit Betty de Boks (sopraan), Marja de Waard (alt), Rein van der Kluit (tenor) en Christian Blaha (bas) De gedachtenis wordt online gestreamd via Online diensten of  kerkdienstgemist.nl. Het programma voor deze bijeenkomst kunt u hier inzien: Het wagen van liefde – programma Tutu-gedachtenis

Kerstnachtviering Nieuwe Kerkgemeente Middelburg-‘Geef licht!’

Hoe mooi had het geweest om dit jaar weer iedereen uit te kunnen nodigen voor de Kerstnachtviering in de Nieuwe Kerk. Helaas moeten we hiervoor opnieuw een jaartje geduld hebben. De viering zal `s middags worden opgenomen en kan dan `s avonds vanaf 22.30 uur online meegevierd worden via deze link: Online diensten of via Kerkdienst gemist

Thema van de viering is ‘Geef licht!’ ‘Het mooie van dit thema is dat het je weghaalt bij somberen over het donker en uitdaagt om na te denken over hoe je elkaar in het licht kunt zetten.

Is dat niet wat God doet en ons gunt in de geboorte van Jezus: hij zet ons in het licht!’ .

Aan de viering wordt muzikaal meegewerkt door Margreeth de Jong op orgel, Lise de Munck op dwarsfluit en een vocaal ensemble onder leiding van Christian Blaha.

Wij ontmoeten u graag online in de Kerstnachtviering!

Kerkdiensten tot en met 9 januari – online

Helaas worden we door de lockdown opnieuw sterk beperkt in onze mogelijkheden. Iedereen ondervindt hiervan gevolgen, die zowel persoonlijk als bedrijfs- en beroepsmatig vaak ingrijpend zijn.
Als kerk moeten we hierin ook onze verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid gaat immers gepaard met verantwoordelijkheid.
Alles overwegende heeft de kerkenraad dan ook besloten om alle vieringen tot en met zondag 9 januari alleen uit te zenden. Bij de opnames zijn uitsluitend mensen aanwezig die direct betrokken zijn bij de eredienst en de uitzending: kosters, technici, predikant, ambtsdragers en een bescheiden zanggroep. U kunt de diensten volgen via deze link:

Online diensten of via Kerkdienst gemist

Uitnodigingen die reeds waren verstuurd voor de kerstdagen, komen door dit besluit te vervallen.
Ondanks de beperkingen kunnen we als gemeenteleden onderling en met anderen contact blijven houden. Een telefoontje of een kaartje als groet en bemoediging kan juist nu heel waardevol zijn.

Namens de kerkenraad wensen we u allen goede kerstdagen.

Jan Borst, voorzitter
Marieken Mekking, scriba

 

 

Opbrengst collecte voor de vluchtelingenkinderen

Met dankbaarheid hebben we de betrokkenheid van de inwoners van Middelburg, Sint Laurens en Nieuw- en St. Joosland bij het lot van vluchtelingenkinderen in Griekenland mogen ervaren. De totale opbrengst is € 17.273,23. Een prima resultaat! De landelijke opbrengst, met daarin meegenomen de score van de QR-code en aangemaakte digitale collectebussen, zullen we laten weten zodra die bekend gemaakt wordt door Kerk in Actie.

Alle gevers, alle collectanten en allen die de collecte organisatorisch mogelijk gemaakt hebben: namens de vluchtelingenkinderen hartelijk dank!

Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema

Op de website van Kerk in Aktie (link) vindt u een interview met Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema die de huis-aan-huis collecte in Middelburg en omgeving coördineren. Zij blikken terug op de actie van 2020 en geven aan waarom de actie zo hard nodig is.

Actie Diaconie – Kerstattenties

De Sinterklaasactie is nog niet achter de rug en de diaconie is al bezig met de Kerstattenties. We willen mensen die het financieel niet breed hebben verrassen met een kerststol en een cadeaubon van een supermarkt. U kunt ons op twee manieren helpen. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL50RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg o.v.v. Actie kerstattentie.

U kunt adressen van mensen uit uw omgeving (van school, vrijwilligerswerk of sportclub) opgeven die zo’n extraatje goed kunnen gebruiken. We hebben al wat adressen doorgekregen voor onze nieuwe lijst. Mailt u het adres en aantal gezinsleden door naar de diaconale meldpunten. U vindt deze op de algemene contactpagina pastoraat. Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 11 december.

We willen in de kersttijd graag een lichtpuntje zijn voor medemensen in onze buurt die het moeilijk hebben.

Namens de taakgroep diaconie: Margreet de Muijnck en Andrea van der Vegt

Stadspastoraat – Leeskring ‘Kleine goedheid’

“Kleine goedheid”  – een introductie

 

‘Geen toekomst zonder kleine goedheid’ is de hoofdtitel van het laatste boek van Roger Burggraeve. Via vele invalshoeken neemt de auteur de lezer mee naar een beeld van wat kleine goedheid is. Het is een boek niet alleen om door te lezen, maar vooral om te doorleven.

Tal van maatschappelijke thema’s komen aan de orde en komen dichtbij het zelf. Het kijken in een spiegel is een bijna vanzelfsprekende reflex bij het doornemen van dit boek, ont-dekkend en ont-moetend. Daarom is dit boek een rijke bron voor een leeskring: verbredend, verdiepend, grensverkennend, grensverleggend en verbindend.

Geen dichtgetimmerde theorie, juist niet, eerder een ervaren van on-ontdekte perspectieven. Ieder hoofdstuk van dit boek opent als het ware een deur naar “een genereuze samenleving in verantwoordelijkheid”, zoals de ondertitel van het boek luidt. Die open deur geeft vooral zicht op wat ontbreekt als we niet genereus zijn. In het slothoofdstuk wordt de veelkleurigheid van de kleine goedheid zichtbaar.

Het boek “Geen toekomst zonder kleine goedheid” van Roger Burggraeve won de prijs van het Beste Spirituele Boek 2020.

 

In een achttal bijeenkomsten (op dinsdagavond) doorlopen we het boek. Neeltje van Doorn en Jan Zwemer helpen zoeken naar zin en samenhang. De eerste bijeenkomst is 26 oktober. Vervolgdata zijn: 9 en 23 november, 7 december. 4 en 18 januari, 1 en 15 februari.

Opgeven bij Alice Gideonse: stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl of tel: 0651443592

Moment van reflectie – 5 september

Op zondag 5 september organiseerde het Stadspastoraat samen met de gemeente Middelburg en de Raad van Kerken een moment van bezinning rond de afgelopen COVID periode. Na afloop van de bijeenkomst werd in het Molenwaterpark een gedenkplek onthuld waar mensen een bloemetje of steentje neer kunnen leggen.

Johan de Koning van het stadspastoraat van de Nieuwe Kerk: “Het is belangrijk dat je een fysieke plek hebt waar je naartoe kunt om terug te denken aan de pandemie, die anderhalf jaar ons leven bepaald heeft”.

Omroep Zeeland besteedde aandacht aan de bijeenkomst en de onthulling van de gedenkplek, te bekijken via deze link.

De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk is nog terug te zien bij ‘Kerkdienst Gemist’ via deze link.

 

 

Dit is mijn verhaal – Tentoonstelling Nieuwe Kerk – vanaf 21 augustus

In de tentoonstelling vertellen achttien jonge christenen over een kantelpunt in hun leven. Zij koppelen hun persoonlijke verhaal aan een Bijbelverhaal dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. De tentoonstelling schetst een eigentijds beeld van wat het betekent om vandaag de dag jong en christen te zijn. Fotograaf Cigdem Yuksel maakte van twaalf verhalenvertellers krachtige – en tegelijk kwetsbare – portretten.
Dit is mijn verhaal is een productie van het Bijbels Museum en is van 21 augustus t/m 1 november 2021 te zien in de Nieuwe Kerk. Maandag t/m vrijdag van 10.30-17.00 uur en op zaterdag van13.00-17.00 uur.

Voor de tentoonstelling selecteerde het Bijbels Museum achttien jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. De jonge christenen beleven hun protestantse, katholieke of oosters-orthodoxe geloof allemaal op hun eigen manier. Ook hun culturele achtergronden lopen sterk uiteen. De verhalen over vriendschap, vergeven, loslaten, acceptatie, durven zijn wie je bent, zijn zeer persoonlijk en tegelijk universeel. Carolien Croon, directeur Bijbels Museum: ´De jongeren vertellen over de tegenslagen en obstakels in hun leven. Zó open, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Hun verhalen raken me diep.’ De research voor de tentoonstelling is gedaan door theoloog en auteur Janneke Stegeman. Zij interviewde tientallen jonge christenen uit heel Nederland.

Foto: website Bijbels Museum

 

Fotografie, audio en video
De tentoonstelling bestaat uit levensgrote fotoportretten van twaalf verhalenvertellers. Deze krachtige, en tegelijk kwetsbare, portretten zijn gemaakt door Zilveren Camera winnares Cigdem Yuksel. De verhalen van deze twaalf jongeren zijn te beluisteren in begeleidende audiodocumentaires, geproduceerd door Maartje Duin en Lotte van
Gaalen. De overige zes vertellen hun verhaal in een video. Deze korte, poëtische films zijn gemaakt door Sanne Rovers, met animaties van Tess Martin. De tentoonstelling is een productie van het Bijbels Museum in Amsterdam.

 

Publicatie
Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met de verhalen van de achttien jongeren en de foto´s van Cigdem Yuksel. Redactie: Janneke Stegeman. De publicatie is uitgegeven door KokBoekencentrum en te bestellen via www.kokboekencentrum.nl/ditismijnverhaal.

 

Dit is mijn verhaal is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, Stichting Rotterdam, Fonds Kerk en Wereld, Stichting Woudschoten en de Vermeulen Brauckman Stichting.

Volgende pagina »