Beleid en plaatselijke regeling

Beleidsplan

De uitgangspunten voor beleid in de Nieuwe Kerkgemeente zijn in het voorjaar van 2018 vastgesteld.

In 2022/2023 zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt in het beleidsplan ‘In verbondenheid vooruit’.

Plaatselijke regeling

In de plaatselijke regeling wordt beschreven hoe de bestuurlijke organisatie van de gemeente eruit ziet.  Daarnaast worden de taken en verantwoordelijkheden van de kerkenraad en de verschillende colleges en taakgroepen beschreven.

De plaatselijke regeling is te lezen in dit document.

Historie plaatselijke regeling
Januari 2017
De plaatselijke regeling van de Nieuwe Kerkgemeente wordt voor de eerste keer vastgesteld. De concepttekst is geschreven door Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Middelburg en als bijlage bij het samenvoegingsbesluit van november 2016 gevoegd. Onderdeel van de besluitvorming is dat “de wijkkerkenraad in de loop van 2017 een besluit zal nemen over het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw”

Maart 2018
Op 9 oktober 2017 besluit de wijkkerkenraad het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw mogelijk te maken. Dit is de belangrijkste wijziging in de plaatselijke regeling die op 5 maart 2018 is vastgesteld. Daarnaast enkele kleine wijzigingen van meer praktische aard (aantal diakenen, archivering).

Januari 2019
In de vergadering van de generale synode van de PKN in november 2018 is gesproken over ‘huwelijk en levensverbintenis’. Besloten is om de tekst van de ordinantie niet te wijzigen. Door de synode is wel expliciet uitgesproken dat het aan een lokale gemeente is of men kiest voor de term inzegenen of zegenen.
De wijkkerkenraad besluit op 7 januari 2019 om, in lijn met de in 2017 en 2018 gevoerde gesprekken in de kerkenraad, als lokale gemeente te kiezen voor de term inzegenen waar het gaat om levensverbintenissen anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, en de plaatselijke regeling dienovereenkomstig aan te passen.