Kerkenraad

In het begin van het kalenderjaar 2017 zijn de vijf kerkenraden van de toenmalige wijkgemeenten samengevoegd tot één. Op dit moment komt de omvang van de kerkenraad ongeveer overeen met het aantal ambtsdragers dat in de plaatselijke regeling is voorzien: 24 ouderlingen, 12 diakenen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en alle aan de wijkgemeente verbonden predikanten.

Het moderamen bestaat uit:
Ivette van der Sluijs, voorzitter
Janneke Goudswaard, scriba
ds. Chris Bakker, predikant
Marieken Mekking, voorzitter taakgroep diaconie
Henk Leopold, voorzitter taakgroep kerkrentmeesters
Jaap Lukasse, assessor

De kleine kerkenraad bestaat uit:
Alle leden van het moderamen
Alle predikanten
Vertegenwoordiger van elke taakgroep

Naast bovengenoemden zijn de volgende gemeenteleden ambtsdrager en maken zo deel uit van de grote kerkenraad:
Ouderlingen: Margreet Bezemer-Kralt, Jan Borst, Edwin Constandse, Lizette Coppoolse, Arie/Ariea Dijkhuizen (duo), Marijke Duinkerke, Joke Héjjas-Boone, Hans Jobse, Kees de Korte, Bram van Moolenbroek, Lia Picciuca, Piet Sperling, Wim Verhage en Arthur Willeboordse.
Ouderling-Kerkrentmeesters: Wijtze Barkhuijsen, Pieter de Bruijne, Sam Gideonse, Kees Marinissen.
Diakenen: Annelies Bijleveld, Ronny Boogaard, Francien Boone, Henny Donk, Jan Willem de Hoop, Marlous van Ingen, Jan Korteweg, Marianne Osté, Jacco Riemens, Leen Tange, Dora Willemse.
Ambtdragers met een bijzondere opdracht:
Bep Huijbregtse, voorzitter college van kerkrentmeesters
Harm Verbeek, Raad van Kerken
Johan de Visser, Centrale Diaconie