Kerkenraad

In het begin van het kalenderjaar 2017 zijn de vijf kerkenraden van de toenmalige wijkgemeenten samengevoegd tot één. Op dit moment komt de omvang van de kerkenraad ongeveer overeen met het aantal ambtsdragers dat in de plaatselijke regeling is voorzien: 24 ouderlingen, 12 diakenen, 4 ouderling-kerkrentmeesters en alle aan de wijkgemeente verbonden predikanten.

Het moderamen bestaat uit:
Ivette van der Sluijs, voorzitter
Janneke Goudswaard, scriba
ds. Johan Beijer, predikant
Marieken Mekking, voorzitter taakgroep diaconie
Henk Leopold, voorzitter taakgroep kerkrentmeesters

De kleine kerkenraad bestaat uit:
Alle leden van het moderamen
Alle predikanten
Vertegenwoordiger van elke taakgroep

Naast bovengenoemden zijn de volgende gemeenteleden ambtsdrager en maken zo deel uit van de grote kerkenraad:
Ouderlingen: Margreet Bezemer-Kralt, Jan Borst, Ariea Dijkhuizen, Arie Dijkhuizen , Marijke Duinkerke, Martin Haverkamp, Joke Héjjas-Boone, Hans Jobse, Kees de Korte, Lia Picciuca, Ria Porte, Wim Verhage en Karin Wijmenga.
Ouderling-Kerkrentmeesters: Wijtze Barkhuijsen en Sam Gideonse.
Diakenen: Annelies Bijleveld, David Brouwer, Marlous van Ingen, Jan Korteweg, Margreet de Muijnck, Marianne Osté, Henk Verbrugge, Dora Willemse.

Ambtdragers met een bijzondere opdracht:
Bep Huijbregtse, voorzitter College van Kerkrentmeesters
Harm Verbeek, Raad van Kerken
Johan de Visser, Centrale Diaconie