Pastoraat

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de predikant of het meldpunt pastorale zaken voor het desbetreffende pastoraatsgebied. De indeling van de pastoraatsgebieden vindt u via deze link

Pastoraatsgebied A (ds. Jacobine Scholte de Jong) – meldpunt pastorale zaken: Marijke Duinkerke-Brouwer,
tel. 0118 853 466 of marijke.duinkerke@pgmiddelburg.nl

Pastoraatsgebied B (ds. Johan Beijer) – meldpunt pastorale zaken: Marijke Duinkerke-Brouwer,
tel. 0118 853 466 of marijke.duinkerke@pgmiddelburg.nl

Pastoraatsgebied C (ds. Paulien Couvée en ds. Chris Bakker) – meldpunt pastorale zaken: Magda de Troye,
tel. 0118 616 725.

 

De taakgroep pastoraat bestaat uit:

Bram van Moolenbroek (voorzitter) avmoolenbroek@gmail.com
Ds Jacobine Scholte de Jong(predikant) jacobine.scholtedejong@pgmiddelburg.nl
Hanneke de Danschutter (vertegenwoordiger kleine kerkenraad) Hanneke_11@hotmail.com

 

Stand van zaken

Op de gemeentebijeenkomsten 18 en 19 september is bij de groep pastoraat eerst een toelichting gegeven over de toekomst van het pastorale werk in de Nieuwe Kerkgemeente.
De Taakgroep Pastoraat heeft de laatste periode intensief nagedacht over de veranderingen die er moeten gaan komen in het pastoraat in de Nieuwe Kerkgemeente. Daarbij is met name gedacht aan de periode die aanstaande is als na het emeritaat van ds. Nauta en ds. Bakker met veel minder predikantsformatie zal moeten worden gewerkt. In de kleine kerkenraad van 4 september is er uitgebreid over gesproken en is gevraagd de voorgelegde gedachtegang verder uit te werken.
Indeling
In grote lijnen komt het hierop neer: Al geruime tijd geleden is vastgesteld dat na het vertrek van de predikanten Nauta en Bakker nog (slechts!) 3,5 fte over is. Dat betekent dat beiden niet zullen worden opgevolgd. Er is nog wel 0,7 fte over, uitgaande van het gegeven dat ds. Scholte de Jong voor 0,8 fte is aangesteld.
De Taakgroep stelt tegen deze achtergrond voor om het pastorale werk de stad in drie geografische wijken (pastoraatsgebieden) in te delen, gekoppeld aan de drie predikanten die er dan zijn. Globaal denken we dat het uitkomt op ten noorden van het kanaal twee en ten zuiden ervan één, maar dat moet wel nog precies becijferd worden, zodat er een reële verdeling komt. Daarnaast wordt voorgesteld de 0,7 fte in te zetten voor het ouderen pastoraat. De kerkenraad ging in deze gedachtegang mee, met dien verstande dat inderdaad goed onderzoek moet worden gedaan naar een eerlijke verdeling van de adressen. Ook moet verder worden uitgewerkt wat precies onder het ouderenpastoraat gaat vallen.
Binnen de genoemde drie wijken, dat is met klem ook gezegd, kan niet meer op dezelfde wijze worden gewerkt als tot nu toe velen gewend waren. Het aantal adressen is dan immers voor de predikanten substantieel groter.
Ieder zal begrijpen dat dit een flinke transitie zal worden en een grote verandering voor gemeenteleden en predikanten. Binnen de wijken zal opnieuw het werk van ouderlingen en bezoekers moeten worden georganiseerd.
Nieuwe vormen van pastoraat
Naast deze grote lijn qua indeling heeft de Taakgroep ook aan de kerkenraad voorgelegd, dat het noodzakelijk is te denken aan en te werken aan nieuwere en andere vormen van pastoraat. O.a. heel kleinschalige contacten per buurt, bv. één gemeentelid houdt het oog op een, twee of drie adressen in de straat/buurt. Daarna wordt gedacht aan “netwerken”: huisgroepen, koffiemiddagen, verschillende doelgroepen: jongvolwassenen, alleengaanden, ouders die alleen voor het gezin staan, rouwverwerkingsgroepen, gezinnen, ouderen. Ook wordt voorgesteld om in elk pastoraatsgebied een meldpunt pastoraat te hebben (zoals daar al heel lang in Zuid mee wordt gewerkt).
Meedenken
Dit is een eerste aanzet. De Taakgroep rekent op betrokken meedenken, ervan uitgaande dat het pastoraat geen kwestie is van dienstverlening vanuit een instituut maar een basisfunctie van de gemeente van Christus zelf, waarin ieder op zijn of haar plek een (soms grotere, soms kleinere) rol in kan vervullen.
Vragen
Tijdens de gemeentebijeenkomsten hierna over de volgende vragen gesproken:
Omzien naar elkaar op kleinere schaal, dus direct in de buurt. Hoe kijkt u daar tegenaan en bent u bereid daar een bijdrage aan te leveren? (bijvoorbeeld contact onderhouden met één, twee of drie adressen vlakbij)
Door het reduceren van het aantal predikantsplaatsen (en minder pastorale ouderlingen) lukt het niet iedereen te bezoeken. Wat verwacht u van een pastoraal bezoek?
Per pastoraal gebied is er een meldpunt voor pastorale vragen. Het is meer ‘vraaggericht’. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Er ontstaat een heel nieuwe gemeente en er is veel in beweging. We gaan met elkaar op weg. Wat kunt u bijdragen in de richting van 2020?
Hebt u andere of nieuwe ideeën over het pastoraat?

Was u niet in de gelegenheid de gemeentebijeenkomsten bij te wonen, maar wilt u alsnog reageren op deze vragen? Stuur dan uw reactie naar taakgroep.pastoraat@pgmiddelburg.nl en/of scriba@nieuwekerkgemeente.nl.