Diaconaat

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Diaconaat draagt zorg voor:

a.   De taken zoals die zijn omschreven in de kerkorde en bijbehorende ordinanties. Het werelddiaconaat krijgt de nodige aandacht.

b.   Het doen van voorstellen t.a.v. een toekomstbestendig financieel beleid. (o.a. vermogensgrootte en -beheer, digitalisering van collecten etc.)

Via deze link “2017 jaarverslag diaconaat “vindt u het jaarverslag 2017 van de taakgroep diaconaat.

 

Contactpersonen:

U kunt contact opnemen met de taakgroep via e-mail: diaconie.nkg@pgmiddelburg.nl
Laus Bosselaar (voorzitter, moderamen) Laushenny@kpnplanet.nl
Marieken Mekking (secretaris, vertegenwoordiger kleine kerkenraad) diaconie.nkg@pgmiddelburg.nl