Vorming & toerusting

Inspireren, informeren, verbinden, leren en verdiepen!

De werkgroep vorming & toerusting organiseert binnen de kaders van het beleidsplan van de Nieuwe Kerkgemeente verbindende activiteiten.

Contact

De werkgroep vorming & toerusting is per e-mail bereikbaar via:

werkgroep.vormingentoerusting@nieuwekerkgemeente.nl

Doel
De werkgroep vorming & toerusting wil inspireren, informeren, uitdagen tot leren en verdiepen. Daarbij is de ontmoeting van alle mensen die betrokken zijn bij de activiteiten een belangrijk nevendoel. De werkgroep stelt zich als doel om activiteiten te organiseren waarbij vrijwilligers en gemeenteleden dat kunnen ervaren. Hiervoor wordt een gevarieerd activiteiten-jaarplan opgesteld.

Lange traditie
Omdat we staan in en lange traditie van mensen die met elkaar hun geloof ontwikkelen hebben we aandacht voor belangrijke mensen uit de christelijke traditie en betekenisvolle gebeurtenissen uit diezelfde traditie en in de geschiedenis. Specifieke aandacht voor Kerk en Israël ziet deze werkgroep als behorend tot haar opdracht, omdat onze wijkgemeente deze verbondenheid essentieel vindt.

Omzien naar elkaar
Om dit doel te bereiken organiseert deze werkgroep primair voor gemeenteleden, maar ook voor andere, geïnteresseerden uiteenlopende activiteiten die mensen helpen zich een oordeel te vormen over ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Activiteiten die deelnemers de mogelijkheid bieden te leren, zich te verbinden met hun (ons) geloof en met elkaar. De activiteiten zijn heel verschillend van aard zodat een brede groep gemeenteleden en geïnteresseerden wordt aangesproken.

We zijn gastvrij, staan open voor de mensen in onze stad en de wereld er om heen. Bij het organiseren van activiteiten zijn we altijd in gesprek met de wereld om ons heen. Veel onderwerpen die aan de orde komen, zijn actueel. Soms is de doelgroep heel bewust gekozen vanwege diezelfde actualiteit. Concrete activiteiten zijn: organiseren van (forum)discussies, organiseren van lezingen, trainingen, voorstellingen en andere activiteiten. Waar passend samen met of op verzoek van andere werkgroepen of de kerkenraad. Voor de komende jaren zal er aandacht zijn voor onderwerpen die passen bij het samengaan van de verschillende Middelburgse vierplaatsen. Daarnaast zullen we aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken.

Jaarthema
Een jaarthema verbindt het grote en diverse aanbod aan activiteiten binnen de kerkelijke gemeente. Bovendien nodigt een jaarthema werkgroepen en predikanten uit om inhoudelijk verbinding met elkaar te leggen. Het brengt richting en focus aan in alle activiteiten waardoor een ieder wordt uitgedaagd zich verder te verdiepen. Om deze redenen stelt de werkgroep elk seizoen een jaarthema voor aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt gevraagd om vooraf eventueel een richting of kernpunten te formuleren.

Samenwerken
Vanzelfsprekend wordt in en met de kleine kerkenraad waar ook de andere werkgroepen vertegenwoordigd zijn gezocht naar mogelijkheden om elkaar aan te vullen en te versterken.

We organiseren op verzoek van de kerkenraad een toerustingsdag/bezinningsdag voor ambtsdragers. In zo’n verzoek kan worden aangegeven wat ons bezighoudt.

Evaluatie
Jaarlijks wordt in de werkgroep geëvalueerd of de activiteiten die we organiseerden aan onze verwachtingen hebben voldaan en zal waar nodig worden bijgestuurd.