Kerkbalans

Elk jaar in januari houden alle kerken in Nederland de ‘Actie Kerkbalans’, met als doel het werk van de kerk te bekostigen. Als kerk willen we een actieve geloofsgemeenschap zijn waar we elkaar ontmoeten in de vieringen. Waar we bemoedigd en geïnspireerd worden. Waar brood en wijn worden gedeeld en waar de doop wordt bediend. En waar iedereen – wel of geen lid – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Met Pinksteren 2019 is het proces om te komen tot de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg afgesloten. We komen als gemeente samen in de Nieuwe Kerk. En er is een prikkelarme meevierplek in het Hofje onder den Toren voor wie opziet tegen de grootte van de kerk of drukte in de dienst. Het afgelopen jaar hebben veel gemeenteleden elkaar leren kennen en zijn we verder gegroeid naar één wijkgemeente. Een proces waar we moed en inspiratie uit mogen putten. Maar ook een stap waarbij sommigen een gevoel van verlies hebben ervaren.

Laten we van 2020 een jaar maken waarin we met nieuwe energie gezamenlijk onze Nieuwe Kerkgemeente levend maken voor ons allemaal en voor de stad, geïnspireerd door Gods woord.

Onze predikanten – weer kleiner in aantal – proberen iedereen zo goed mogelijk te begeleiden in dienst en pastoraat. Tientallen vrijwilligers ondersteunen de activiteiten in de Nieuwe Kerk en in het Hofje. Geluid, verlichting en verwarming in de kerk vragen extra aandacht. De verbouwing van het Hofje geeft meer ruimte voor nieuwe pastorale en diaconale activiteiten én voor het jeugdwerk. We doen daarom een dringend beroep op je om financieel bij te dragen. Doe mee aan de actie Kerkbalans 2020!

Heb je een ogenblik?

In onderstaande film vertellen we in twee minuten waarom het belangrijk is dat je bijdraagt aan de Actie Kerkbalans. De tekst gaat door onder de film.

Begroting

De afgelopen jaren leefden we met een begrotingstekort. We betaalden dat tekort steeds uit ons vermogen. Er zijn ingrijpende besluiten nodig geweest om dat om te buigen. En we zijn er nog niet, zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien. Ook jouw steun, klein of groot, is het komende jaar hard nodig. Het ‘penningske van de weduwe’ is daarbij net zo waardevol als een ruime financiële bijdrage.

begroting taartgrafiek

 

 

Beknopte begroting

Baten Euro Lasten Euro
Bijdragen levend geld 420.000 Pastoraat (predikanten) 305.000
Collecten en giften 76.000 Taakgroepen en activiteiten 65.700
Baten onroerende zaken 48.300 Gebouwen 134.800
Rentebaten en dividenden 24.500 Beheer en administratie 74.300
Subsidies en bijdragen 6.500 Afdracht PKN 42.900
Overige baten 6.000 Overige personele lasten 49.000
    Afschrijvingen 34.800
Totaal baten 581.200    
Tekort 125.300 Totaal lasten 706.500

 

Wil je de begroting in detail inzien? Dat kan natuurlijk. Je kunt hiervoor terecht bij het kerkkantoor

Waar wordt je bijdrage voor gebruikt?

Erediensten
In de erediensten ontmoeten we elkaar rondom de Bijbel en houden we de lofzang gaande. In de ochtenddiensten is veel variatie in muzikale bijdragen. ‘s Middags en ‘s avonds zijn er kleinschaliger diensten met een bijzonder karakter zoals Kerk op schoot, gezinsdiensten, welkomdiensten en het stadsgebed. Geef voor het werk van predikanten, muziek en praktische zaken.

Jeugd & jongeren
Wekelijks bezoeken tientallen kinderen de nevendienst. Dit najaar is de crècheruimte voor de allerkleinsten opgeknapt. Er wordt veel georganiseerd. Denk aan basiscatechese, jeugdkerk, kinderkamp, Solid Friends en verbindende activiteiten voor kinderen en jongeren. En vergeet toerusting van de leiding niet. Geef gul voor het jeugdwerk.

Kerkgebouw: veelzijdig en duurzaam
De Nieuwe Kerk wordt stapsgewijs aangepast aan de behoeften van onze gemeente. De vleugel en het Blank-orgel dragen bij aan veelzijdig muzikaal gebruik. Bij de hoofdingang zijn glazen tochtdeuren geplaatst. Aanpassingen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid zijn wenselijk. Denk aan nieuwe verlichting en zonnepanelen. Geef voor ons kerkgebouw.

Kerk in de stad
We willen dienstbaar zijn aan mens en samenleving. Met onder meer de inloop en maaltijden in het Hofje, prikkelende tentoonstellingen, de levende kerststal en activiteiten in de Nacht van de Nacht zijn we als kerk laagdrempelig aanwezig voor iedereen. Geef om onze aanwezigheid als kerk in de stad te verstevigen en uit te bouwen.

Aftrekbaar

Je bijdrage aan Kerkbalans is in veel gevallen (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geef je een periodieke gift en heb je dit vastgelegd? Dan kun je het volledige bedrag aftrekken! Lees hier meer over op de pagina ‘periodieke gift‘.

Geef je steun ook dit jaar

Alle gemeenteleden ontvangen via e-mail of post bericht over de Actie Kerkbalans. Via die weg kun je je toezegging en de betaalwijze doorgeven. Natuurlijk is het ook mogelijk om een eenmalige gift te doen. Dat kan, onder vermelding van ‘Kerkbalans’, via dit formulier.

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Dat kunnen we alleen samen.

 

Geef je steun ook dit jaar.
Help de kerk in balans te komen.
Geef met een gul hart.